Möte 2019-06-17

Regionfullmäktige
09:00 - 15:00 Värmlands Museum, Karlstad
 • § 58

  Regionens uppdrag består av hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Regionens vision är livskvalitet i världsklass. Arbetet inriktas mot organisationens effektmål som är trygga och nöjda invånare, attraktivt och hållbart Värmland, god och jämlik hälsa och en hållbar organisation.

  Regionplan 2020 och Flerårsplan 2020-2022 samt budget innehåller Region Värmlands effektmål, nämndernas mål och Agenda 2030 som en integrerad del av planeringen för de kommande åren.
   

  Yrkanden

  Fredrik Larsson (M) yrkar med instämmande av Ola Persson (C), Görel Hopman (SIV), Elisabeth Kihlström (KD), Eva Juhlin Dombrowe (L), Eva Hallström (MP) och Stina Höök (M) bifall till regionstyrelsens förslag.

   

  Elisabeth Kihlström (KD) yrkar även bifall till Vänsterpartiets förslag avseende folkhälsoområdet:

  "Tydligare mål inom kultur- och bildningsnämndens område gällande folkhälsa och att Värmlands folkhälsostrategi vid uppdatering har ett tydligare mål att bli bäst i Sverige på folkhälsa, för vilket förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag och återkomma".

   

  Ulric Andersson (S) yrkar med instämmande av Mats Sandström (S), Åsa Johansson (S), Jessica Larsson (S) och Eric Olsson (S) bifall till Socialdemokraternas förslag.

   

  Anna Hammar (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag.

   

  Ljubica Jasic Modin (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag samt till Socialdemokraterans förslag att fastställa flerårsplan för 2021-2020 vid fullmäktigesammanträdet i november.

   

  Ajournering

  Efter avslutade överläggningar ajourneras sammanträdet på förslag av Fredrik Larsson (M).
   

  Beslutsgång

  När sammanträdet återupptas finner ordföranden att det finns fyra grundläggande förslag att ta ställning till, samt ett yrkande från Ulric Andersson (S) om att fastställa flerårsplan för 2021-2020 vid sammanträdet i november och Elisabeth Kihlströms (KD) bifall till Vänsterpartiets förslag avseende folkhälsoområdet.

  Ordföranden frågar på vart och ett av de fyra grundläggande förslagen, exklusive fastställande av flerårsplan, och finner att fullmäktige beslutar bifalla regionstyrelsens förslag.

  Ordföranden frågar sedan om fullmäktige avser bifalla eller avslå Ulric Andersson (S) yrkande, och finner att fullmäktige avslår yrkandet.

  Omröstnings begärs av Ulric Andersson (S).

  Regionfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
  JA-röst för Ulric Anderssons yrkande om att fastställa flerårsplanen 2021-2022 vid fullmäktigesammanträdet i november
  NEJ-röst för bifall till regionstyrelsens förslag att fastställa flerårsplan

   

  Omröstningsresultat

  Med 43 NEJ-röster mot 38 JA-röster mot finner ordförande att regionfullmäktige beslutar enligt regionstyrelsens förslag.

   

  Reservationer

  Ulric Andersson (S) och Ljubica Jasic Modin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

   

  Beslutsgång

  Ordföranden frågar sedan om fullmäktige kan besluta enligt Elisabeth Kihlströms (KD) yrkande och Vänsterpartiets förslag avseende folkhälsoområdet och finner att fullmäktige beslutar enligt följande:

  "Tydligare mål inom kultur- och bildningsnämndens område gällande folkhälsa och att Värmlands folkhälsostrategi vid uppdatering har ett tydligare mål att bli bäst i Sverige på folkhälsa, för vilket förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag och återkomma".

   

   

   

   

   

 • § 59

  Mätplanen beskriver styrelsens och nämndernas rapportering till fullmäktige med utgångspunkt i uppdrag, mål och budgetramar enligt Regionplan 2019. Redovisning av periodens resultat kommer att ingå i delårsrapport och årsredovisning.

  Rapporteringen kommer att innehålla styrelsens analys och bedömning av hur väl styrelsens resultatmål och perspektivmålet om en hållbar organisation uppfyllts. Rapporterna kommer också att innehålla nämndernas bedömning av måluppfyllelse för nämndernas resultatmål. Redovisningen kommer att omfatta indikatorer, aktivitetsredovisningar och en summering och analys av insatserna och läget som ligger till grund för nämndens bedömning. Styrelsen och nämnderna redovisar också en bedömning av hur deras arbete bidragit till effektmålen. Resultat i förhållande till effektmålen kommer också att ingå i rapporteringen.

 • § 60

  Region Värmlands revisorer har inkommit med förslag till verksamhetsbudget för regionens revision för år 2020. Regionfullmäktiges presidium har till uppgift att bereda revisorernas budget.

  Till följd av valet 2018 budgeterades det år 2019 för två revisionsgrupper, då det är revisionen under mandatperioden 2014 -2018 som avlämnar revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2018. Det innebär att revisionen under 2019 har haft dubbla kostnader under början av året, något som fullmäktiges presidium inte bedömer som nödvändigt år 2020.

   

  Under överläggningen yttrar sig Ulric Andersson (S) och Leif Sandberg (M).

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.