Möte 2019-03-20

Hälso- och sjukvårdsnämnd
09:00 - 15:45 Elite Stadshotellet, Karlstad
 • § 40

  Samverkansnämnden rekommenderade i beslut 2018-12-06-07 landstingen/regionerna att
  Anta de nationella riktlinjerna för vård vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.
  Att säkra kompetens kring aktuella metoder samt utveckla samordning och samverkan kring patientgruppen,
  Beakta att slutversionen innehåller ytterligare en central rekommendation (prio 3) gällande psykopedagogiska insatser.

  Yrkanden


  Mats Sandström (S) yrkar att förvaltningen (Regiondirektören) inom ramen ska för nämndens internkontroll återrapportera vilka metoder regionen och kommunerna använder för att stärka sammarbete kring patientgruppen.

 • § 41

  Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion beslutade på sitt möte den 6 december att rekommendera landsting och regioner i sjukvårdsregionen att godkänna föreslagen Cancerplan 2019–2021.

 • § 42

  Sjukvårdsregionen har fått värdskap för nationellt programområde Äldres hälsa, vilket innebär en ökad kostnad med 1,4 miljoner kronor. Region Värmlands andel är 200 000 kr.

 • § 43

  Region Värmland har uppmanats att svara på remissens om framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77).
  Bristen på specialistsjuksköterskor i vården har lett till växande vårdköer, inställda operationer och stängda vårdavdelningar. I betänkandet presenterar utredningen ett förslag till lösning som består av olika åtgärder som sammantaget ska förbättra kompetensförsörjningen av specialistsjuksköterskor och därmed också patientsäkerheten.

 • § 44

  Vid bildandet den 1 januari 2019 av regionkommunen Region Värmland infördes en nämndorganisation med bland andra hälso- och sjukvårdsnämnden. Av effektivitetsskäl och utifrån behovet att ibland kunna fatta snabba beslut, bör nämndens beslutsrätt till viss del delegeras.
  Förslag till delegeringsförteckning framgår av bilaga. Noteras kan att förslaget endast avser delegering av beslut i kommunallagens mening. Utanför faller således åtgärder som kan hänföras till delegering av medicinska arbetsuppgifter, delegering av arbetsuppgifter inom områdena arbetsmiljö, miljö och säkerhet samt arbetsfördelning som exempelvis uppdragsbeskrivningar för chefer och frågor om vem som är behörig avtalstecknare/firmatecknare. Sådana frågor får regleras i särskild ordning.
  I de fall delegering sker till anställd i regionen, föreslås att delegering sker till regiondirektören som är den enda förvaltningschefen i organisationen. Regiondirektören har rätt att vidaredelegera sin beslutsrätt om inte annat anges, vilket förutsätts ske i de flesta fall. Genom att delegering sker till regiondirektören, tydliggörs att regionen endast har en förvaltning – förutom Revisionskontoret, som är en egen förvaltning – och att samtliga medarbetare är underställda regiondirektören.

 • § 46

  Regionstyrelsen har, enligt Kommunallagen, Kap 6 §§ 1 och 7, uppsiktsplikt över nämndernas verksamhet samt ansvar för den interna kontrollen inom hälso- och sjukvård och tandvård. 
  Denna redovisning som avser internkontroll för helåret 2018 innebär att man, på en rimlig nivå, säkerställer att verksamheten:

  lever upp till fastställda mål, bedrivs med god kvalitet och på ett kostnadseffektivt sätt, d.v.s. med god ekonomisk hushållning
  information och finansiell rapportering är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig,
  följer lagar, regler och riktlinjer.
   

 • § 47

  Revisionsrapporten bygger på granskning som genomfördes av landstingsstyrelsens arbete. Med anledning av att Landstinget i Värmland övergick till Region Värmland i samband med årsskiftet 2018/19 kommer regionstyrelsen att avge svar på rapporten.
  Regionstyrelsen har uppmanats att svara på revisionsrapport om Granskning av Hälso- och sjukvård till asylsökande. Syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen organiserat verksamheten på ett sådant sätt att asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och tillståndslösa säkerställs den hälso- och sjukvård de har rätt till samt säkerställer att rutiner för ansökan om statsbidrag är ändamålsenliga och sker med tillräcklig intern kontroll.
  Revisorernas sammanfattade bedömning är att landstingsstyrelsen i allt väsentligt hade organiserat verksamheten på ett sådant sätt att asylsökande, nyanlända med uppehållstillstånd och tillståndslösa säkerställs den hälso- och sjukvård de har rätt till. Revisorerna anser vidare att Landstinget i Värmland i allt väsentligt har säkerställt att rutiner för ansökan om statsbidrag är ändamålsenligt och sker med tillräcklig intern kontroll.
  I förslag till svar som bifogas lämnar regionstyrelsen synpunkter på de rekommendationer som redovisas i revisorernas rapport.

 • § 48

  Revisionsrapporten bygger på granskning som genomfördes av landstingsstyrelsens arbete. Med anledning av att Landstinget i Värmland övergick till Region Värmland i samband med årsskiftet 2018/19 kommer regionstyrelsen att avge svar på rapporten.
  Regionstyrelsen har uppmanats att svara på revisionsrapport om Granskning av journalföring. Syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen har en ändamålsenlig styrning, uppföljning och inter kontroll över journalföringen. I syftet ingick även att göra en uppföljning av granskningen från 2011.
  Revisorernas sammanfattade bedömning är att landstingsstyrelsen anses ha säkerställt en ändamålsenlig styrning, uppföljning och intern kontroll över journalföringen vad avser rutiner, riktlinjer och organisation. Däremot bedömer revisorerna att det finns en tydlig indikation att ledtiderna avseende föra in respektive signera journalanteckningar, i förhållande till uppsatta tidsgränser, till för stor andel är för långa.
  I förslag till svar som bifogas lämnar regionstyrelsen synpunkter på de rekommendationer som redovisas i revisorernas rapport.

 • § 49

  År 2014 inkom Värmlandssamverkan ett politiskt initiativ som handlade om vård och behandling för patienter vars problem inte har kunnat diagnosticeras eller behandlas.
  Vid rapportering av utredningsuppdraget Framtidens rehabilitering till uppdragsgivaren, hälso- och sjukvårdschefen, beslutades att godkänna rapporten och samtliga förslag till fortsatta och fördjupade utredningar. Ett av dessa uppdrag handlar om en fördjupad utredning inför en etablering av enhet för utredning, bedömning och viss behandling. Enheten ska etableras på den specialiserade nivån på Centralsjukhuset Karlstad och i uppdraget lyfts patientgrupper med diffusa eller komplexa tillstånd och funktionsnedsättningar samt patienter med sällsynta diagnoser.
  En arbetsgrupp med representation från allmänmedicin, psykiatri, rehabilitering m fl har etablerats. Arbete pågår med att ta fram ett förslag till enhetens uppdrag och eventuella avgränsningar, remissrätt, vårdprocessen och patientflöden, arbetssätt, bemanning m.m.

   

  Yrkanden

  Henrik Samuelsson (M) yrkar bifall till föreliggande förslag

 • § 50

  Värmlandssamverkan har lämnat ett politiskt initiativ om privata vårdgivare i Värmland. I initiativet föreslås att direktören får i uppdrag att kartlägga vilket utbud det finns av hälso- och sjukvård i Värmland, att kartlägga de avtal Region Värmland har med privata vårdgivare samt att organisera administration, upphandling, kvalitetsgranskning och avtalsuppföljning så att tillgängligheten och kvaliteten säkerställs.

 • § 51

  Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska vårdgivaren dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska beskriva hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har uppnåtts.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.