Möte 2019-05-20

Demokratiberedningen
13:00 - 16:00 Sirius, Regionens Hus
 • § 29
 • § 30

  Enhetschef Curt Monfelt redovisade resultatet från enkät kring förtroendevaldas klimatpåverkan.

  Dålig svarsfrekvens, av totalt 170 utskick öppnade 122 personer enkäten men enbart 55 stycken svarade, en påminnelse skickades ut.

  Olika anledningar till att kollektivtrafik ej utnyttjades:

  • Tidsbrist
  • Sammanträden på kvällstid, då passar ej tiderna
  • Sammanträden på olika orter, svårt att kombinera

  Svaren speglas i svaren från medarbetarna.

  Enkät under ett fullmäktigesammanträde till hösten för att få en bättre svarsfrekvens.
   

 • § 31

  Webbstrateg Patrik Hamberg och webbredaktör Ulrika Svanberg informerade beredningen om regionens olika externa webbplatser och vad som erbjuds medborgarna på respektive webbplats.

  Samtliga webbplatser är uppbyggda på samma sätt utifrån den nya profilen som skapades i samband med regionbildningen.

  Webbplatsen som är kopplad 1177 är kvalitetsgranskad centralt förutom de delar som är kopplade till Region Värmland, exempelvis öppettider och kontaktuppgifter till vårdcentraler i Värmland.

 • § 32

  RSA-handläggare Filippa Börjeson informerade demokratiberedningen om arbetet vid säkerhets- och beredskapsenheten, dess uppdrag, risk- och sårbarhetsanalys och civilt försvar. Pågår ett arbete att ta fram en risk- och sårbarhetsanalys som ska beslutas av fullmäktige under hösten 2019.

  Filippa informerar avslutningsvis om Totalförsvarsövning 2020 (TFÖ 2020) som involverar deltagare på såväl nationell som regional och lokal nivå. Länsstyrelsen kommer att utbilda förtroendevalda inför övningen.

  Beredningen önskar återkoppling av arbetet under hösten 2019.

 • § 33

  Senaste fullmäktige genomfördes i Sunne vid Selma Spa.

  Problematik när möten förläggs i andra lokaler än sessionsalen då det är svårt för ledamöterna att begära ordet som att genomföra omröstningar. Behöver se över möjligheterna att införskaffa ett system för omröstning.

  Lämnades protokollsanteckningar vid sittande bord vilket behöver ses över till nästkommande sammanträden då fullmäktige ska godkänna skrivelserna som lämnas in. 

  Inför sammanträdet i april lämnades en interpellation in för sent som ändå besvarades. Arbetsordningen ska följas så att det är samma förutsättningar för alla.

 • § 34

  Utredare Helena Agnemyr redovisade motionerna som ställts under 2014-2018.

  Beredningen önskar en djupare genomgång av vad som hänt med de bifallna motionera, ett ärende ska styras in för att återrapportera vid nästkommande sammanträde.

  Beredningen diskuterade vidare skillnaderna mellan att besvara, avslå och bifalla motioner. Frågan ska diskuteras med partiernas gruppledare.

 • § 35

  Beredningen diskuterade vilka områden som ska fokuseras på under hösten 2019:

  • Förlorad arbetsintäkt
  • Ersättning för restid
  • Ekonomin påverkar demokratin, kontinuerlig återkoppling från Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren
  • Tillgängligheter vid vårdcentralerna när det gäller öppettider och bemanning.
  • Fortsatt dialog kring säkerhet och beredskap - Hur sårbara är Region Värmland?
  • Enkät till fullmäktige

  Förslag läggs att slå samman två sammanträden till en heldag istället för två halvdagar.

   

 • § 36

  Inga övriga frågor.

 • § 37

  Nästa möte är den 26 september.

  Plats: Nordstjärnan, Regionens Hus

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.