Möte 2019-04-09

Demokratiberedningen
09:00 - 12:00 Dingelsundsådran, Operationshuset
 • § 20

  Föredragningslistan godkänns

 • § 21

  Ekonomidirektör Veronica Hedlund Lundgren informerade beredningen om årsredovisningen för 2018. Målen i Landstingsplanen redovisas med aktivitetsuppföljning och resultat för varje mål. Det ekonomiska utfallet för 2018 visar på -71,4´(budgeterat för 2018 var 170´) vilket kan jämföras med 2017 års utfall som var 248´.

  Årsredovisningen har behandlats i regionstyrelsen och det kom inga yrkanden.

   

 • § 22

  Åke Olsson, chef för brotts- och personsäkerhetsområdet informerade beredningen om det förbyggande arbetet för hot mot förtroendevalda vid Polismyndigheten.

  Förtroendevalda löper en högre risk att bli utsatta för incidenter, yngre förtroendevalda löper en större risk, oklart varför. ordföringar i nämnder, styrelser sticker ut mer. I Värmland har regionen utarbetat goda rutiner kring hot mot förtroendevalda vilket inte är fallet i samtliga kommuner och landsting. Polisen är skyldig att ge alla brottsoffer stöd enligt Polislagen.

  Åke gav exempel på hur förtroendevalda ska agera för att förhindra hot riktade mot deras roll inom politiken:

  • Undvik att söka upp wifi på lokala platser, se över placeringar i restauranger och transportmedel som tåg och buss, håll koll på vilka som är runtomkring.

  I de fall där den förtroendevalda blir utsatt för ett hot är det viktigt att detta anmäls och att då upplyser om att det kan finnas en koppling till det politiska uppdraget. Det behövs en anmälan för att säkerhetspolisen kan gå in i ärendet och arbeta med personsäkerhetsärendet.

  De vanligaste hoten kommer via sociala media.

 • § 23

  Utredare Helena Agnemyr redovisade de motioner som beslutades av landstingsfullmäktige 2018.

  Av nio motioner besvarades sex, en avslogs och två bifallna.

  Beredningen ger Helena Agnemyr uppdrag att utreda samtliga bifallna motioner under mandatperioden 2014-2018 och återkoppla vid nästkommande beredningssammanträde.

  Ledamöterna diskuterade innebörden av att anse en motion besvarad och att det behövs en tydligare motivering i beslutsunderlaget. I oklara ärenden där det finns fler att-satser kan det vara möjligt att anse en eller flera beslutsmeningar bifallna och övriga avslås.

 • § 24

  Utredare Helena Agnemyr visade nytt förslag till redovisning av partistöd inför nästkommande år.

  Beredningen ställer sig önskar redaktionella ändringar;

  • Slå samman kommunikation till ett block
  • Procentuell fördelning av partistödet
  • Möjlighet till att redovisa milersättning
  • En särskild ruta där det är möjligt med fritext för eventuella förtydliganden.

 • § 25

  Utredare Helena Agnemyr redovisade förslag till direktiv för medborgardialog.

  Direktivet ska informeras under våren i samtliga nämnder samt regionledning.

  Fullmäktige ska fatta beslut om direktivet i juni 2019.

 • § 26

  Inga konferenser eller inbjudningar.

 • § 27
 • § 28
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.