Möte 2019-02-21

Demokratiberedningen
09:00 - 12:00 Nordstjärnan
 • § 1
 • § 2
 • § 3

  Enligt fullmäktiges arbetsordning ska fullmäktige årligen fastställa prioriterade uppdrag för fullmäktiges beredning.

  Demokratiberedningen föreslås att under mandatperioden 2019–2022:

  • Bevaka demokrati-, inflytande- och informationsfrågor som handlar om förtroendevaldas förutsättningar att fullgöra sina uppdrag
  • Verka för att utveckla rollen som förtroendevald och regionfullmäktiges arbetsformer
  • Verka för att utveckla formerna för medborgardialogen
  • Samordna regionkommunens deltagande i den allmänna demokratiutvecklingen
  • Tolka regionkommunens regler om arvoden och ersättningar för förtroendevalda
  • Se över formerna för återrapportering till fullmäktige av fullmäktigebeslut

  Demokratiberedningen föreslås att planera för genomförandet av fullmäktigeenkäten samt att verka för att utlokalisera ett fullmäktigesammanträde till annan ort än i Karlstad.

  Demokratiberedningen föreslås vidare att fortsätta arbeta med utbildning av de politiska barnrättsombuden.

  Demokratiberedningen godkänner förslaget som ska fastställas av fullmäktige den 13 april.
  Samtliga ledamöter ska ta upp de prioriterade uppdragen i respektive partigrupp för att diskutera förslag på aktiviteter vid nästkommande sammanträde med beredningen. Förslag som uppkom under sammanträdet var att göra en kartläggning över av fullmäktige fattade beslut, hur beslut återrapporteras till fullmäktige och då framförallt bifallna motioner.

 • § 4
 • § 5

  Utredare Helena Agnemyr informerade beredningen om den reviderade Riktlinjen för våld och hot om våld för förtroendevalda.

  Med anledning av samgåendet av kommunalförbund Regional Värmland och Landstinget i Värmland, med flera ses riktlinjen vid våld och hot om våld mot förtroendevalda över.

  Region Värmland är en politiskt styrd organisation och har därmed ett särskilt ansvar att skydda och bejaka de demokratiska värdena som organisationen vilar på. Den offentliga förvaltningen ska präglas av demokrati, rättssäkerhet och effektivitet. En viktig utgångspunkt i arbetet med att förebygga våld och hot om våld mot förtroendevalda är att göra detta systematiskt. För att få önskad effekt måste riktlinjen vara känd för de förtroendevalda samt för de tjänstemän inom organisationen som arbetar med personskydd, samt de som arbetar nära de förtroendevalda.

  Riktlinjen innefattar en rutin samt fyra checklistor; hot vid sammanträde, personlig säkerhet vid tjänsteresa, egen riskanalys samt mall för incidentrapportering.

  Beredningen önskade att polisen ska bjudas in dels till demokratiberedningen men även till regionfullmäktige för att diskutera deras arbete kring våld och hot om våld mot förtroendevalda.

 • § 6
 • § 7
 • § 8
 • § 9
 • § 10
Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.